Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług szkoleniowych prowadzonych przez Instytut.
 2. Organizatorem usług szkoleniowych jest Instytut Kursów i Szkoleń przy Wielkopolskiej Szkole Medycznej z siedzibą w Poznaniu (61-485) przy ul.28 Czerwca 1956r. 239/231 , którego organem nadzorującym jest Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu. Instytut wpisany jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu Organem prowadzącym jest Galilea Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Grabowa 22, 61-473 Poznań posiadająca wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 0000084310, REGON 630246466, NIP 7831004671. Adres poczty elektronicznej: instytut@wsm.poznan.pl , zwany „Instytutem” lub „Usługodawcą”.
 3. Usługi szkoleniowe, zwanej dalej „Kursami” i „szkoleniami” przeznaczone są dla:
  wszystkich zainteresowanych uzupełnieniem wykształcenia, podniesieniem kwalifikacji, zdobycia nowych umiejętności czy kwalifikacji; zwanych dalej: „Uczestnikami kursu” lub „Uczestnikami”.
 4. Regulamin niniejszy obowiązuje we wszystkich miejscowościach, w których Instytut jest organizatorem usług szkoleniowych.

 

§2

PRZEDMIOT UMOWY

 1. Uczestnik oświadcza, że zamierza skorzystać z usług szkoleniowych Instytutu w ramach organizowanego przez niego kursu/szkolenia.
 2. Uczestnik oświadcza, że spełnia wymogi stawiane przez Instytut, dotyczące wykształcenia i może to wykazać stosownym dokumentem.
 3. Instytut zobowiązuje się przeprowadzić kurs/szkolenie w zakresie określonym w opisie kursu oraz na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Instytut dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować jakość kursu zgodną z opisem zamieszczonym na stronie www.ikswsm.poznan.pl
 5. Uczestnik oświadcza, że przed zapisaniem się na kurs zapoznał się z Regulaminem i go zaakceptował.
 6. Zgłoszenie na kurs odbywa się przy pomocy formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej: www.ikswsm.poznan.pl . Za pomocą tego formularza możliwe jest zapisanie na kurs/szkolenie większej ilości Uczestników.
 7. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na użycie swojego wizerunku w zdjęciach i filmach wykonanych podczas kursu/szkolenia, w którym uczestniczył i nie rości sobie żadnych praw po ich publikacji na stronie www.ikswsm.poznan.pl i w materiałach marketingowych Instytutu oraz prowadzącego kurs.
 8. Rejestracja na nośnikach elektronicznych treści i przebiegu kursu/szkolenia przez jego Uczestników, dopuszczalna jest wyłącznie za zgodą prowadzącego szkolenie. Zakazane jest rozpowszechnianie treści, przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych w jakiejkolwiek formie.
 9. W odpowiedzi na prawidłowo wypełniony formularz Uczestnik otrzyma informację o sposobie płatności za usługę szkoleniową.
 10. Uczestnik zobowiązany jest do wpłaty należności za kurs/szkolenie w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o sposobie płatności. Za datę uregulowania płatności należności uważa się datę wpływu środków na podany w informacji numer rachunku bankowego.
 11. Po zaksięgowaniu środków Instytut wyśle na adres e-mail Uczestnika potwierdzenie udziału w kursie/ szkoleniu, nie później niż 5 dni po wpłacie.
 12. Brak wpłaty w terminie spowoduje automatyczne anulowanie zgłoszenia Uczestnika.
 13. O zakwalifikowaniu na kurs/szkolenie, na którym liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność wpłat.

 

§3

KLAUZULA POUFNOŚCI

 1. Przesłany przez Uczestnika formularz zgłoszeniowy opisany w § 1 pkt. 6 niniejszego Regulaminu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1 do Regulaminy) przez Instytut w zakresie i celu niezbędnym do realizacji usługi szkoleniowej. Uczestnik wyraża tym samym zgodę na przesyłanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym na podany adres e-mail.
 2. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda w postaci akceptacji regulaminu (wysłaniu zgłoszenia).
 3. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby upoważnione, przedmioty przetwarzające (biuro rachunkowe) oraz Administrator.
 4. Uczestnik ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie.
 5. Uczestnik ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu, przeniesienia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny tj. do czasu wykonania umowy/usługi lub do ew. odwołania zgody lub przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń lub też w zakresie niezbędnym dla prowadzenia rachunkowości.
 7. Administratorem danych osobowych jest Instytut Kursów i Szkoleń przy Wielkopolskiej Szkole Medycznej z siedzibą w Poznaniu (61-485) przy ul. 28 Czerwca 1956r. 239/231

 

§4

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

 1. Kurs realizowany jest w terminie i godzinach podanych w opisie kursu/szkolenia dostępnym na stronie www.ikswsm.poznan.pl
 2. Zajęcia będą prowadzone w sali przystosowanej do wymagań kursu/szkolenia, zarówno pod względem wielkości sali, jak i jej odpowiedniego wyposażenia.
 3. Instytut zastrzega sobie prawo zmiany terminu, o którym mowa w ust. 1 z przyczyn nie leżących po stronie Instytutu, a w szczególności w przypadku choroby prowadzącego lub innej jego usprawiedliwionej nieobecności. W takim przypadku, Instytut niezwłocznie poinformuje o tym Uczestnika, wysyłając stosowną wiadomość na adres mailowy wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.ikswsm.poznan.pl

 

§5

PRAWA I OBOWIĄZKI INSTYTUTU

 1. Instytut zrealizuje kurs zgodnie z programem i opisem dostępnym na stronie www.ikswsm.poznan.pl
 2. Uczestnik otrzyma na adres mailowy powiadomienie o przyjęciu na kurs oraz informacje o godzinach i miejscu przeprowadzenia kursu.
 3. Instytut zastrzega sobie prawo do zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca (w obrębie tego samego miasta) przeprowadzenia kursu, maksymalnie na 5 dni przed jego rozpoczęciem.
 4. Instytut zapewni każdemu Uczestnikowi materiały szkoleniowe, określone w programie kursu.
 5. Instytut odpowiada za zapewnienie prowadzącego kursu/szkolenie posiadającego odpowiednie kwalifikacje i wykształcenie.
 6. Kurs z instruktorem zagranicznym prowadzony będzie w języku angielskim.
 7. Instytut w ramach kursu prowadzonego w języku obcym zapewnia tłumaczenie wykładanej podczas zajęć treści materiału na język polski.
 8. W przypadku niewystarczającej ilości dokonanych wpłat/zgłoszeń, maksymalnie na 5 dni przed rozpoczęciem kursu lub w przypadku zdarzeń losowych (m.in. w szczególności choroba prowadzącego szkolenie, awarie uniemożliwiające korzystanie z sali szkoleniowej) lub innych niezależnych od Instytutu przyczyn, Instytut ma prawo odwołać kurs/szkolenie lub przełożyć termin. Uczestnikom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
 9. Instytut w przypadku odwołania kursu/szkolenia, w wypadkach określonych w ustępie poprzedzającym, nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za poniesione przez Uczestników koszty związane z podróżą i rezerwacjami, związanymi ze szkoleniem (w tym m.in. koszty rezerwacji, czy zaliczek i opłat za podróż do miejsca szkolenia, płatności związane z zakwaterowaniem).
 10. Informacja o odwołaniu kursu/szkolenia wysyłana jest drogą mailową do Uczestnika. Uczestnik wybiera formę rozliczenia z organizatorem i zobligowany jest poinformować drogą mailową Instytut o wybranej formie rozliczenia. Uczestnik może żądać zwrotu wpłaty, przeniesienia wpłaty na inny termin tego samego kursu/szkolenia, lub inne miejsce realizacji kursu/szkolenia).

 

§6

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA KURSU

 1. Uczestnik kursu zobowiązany jest do uczestnictwa w wykładach i ćwiczeniach objętych programem i harmonogramem kursu.
 2. W celu potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach Uczestnik obowiązany jest do podpisywania list obecności.
 3. W czasie trwania kursu prowadzący ma prawo sprawdzić nabytą wiedzę przez Uczestników w formie praktycznych ćwiczeń.
 4. Po zakończeniu kursu Uczestnik otrzyma świadectwo oraz certyfikat ukończenia kursu w języku polskim, a w przypadku kursów zagranicznych - w języku angielskim.
 5. W przypadku, gdy Uczestnik nie uzyska zaliczenia wymaganego programem kursu materiału lub uczestnictwa w zajęciach w liczbie zajęć, o których mowa w §4 ust. 1, Instytut może nie wystawić dokumentów potwierdzających ukończenie kursu.
 6. W przypadku, gdy Uczestnik utrudnia prowadzenie zajęć i nie stosuje się do poleceń prowadzącego zajęcia lub w razie przybycia Uczestnika na zajęcia w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub narkotyków, prowadzący zajęcia ma prawo nakazać Uczestnikowi opuszczenie sali, w której prowadzone są zajęcia. Powyższe nie oznacza zwolnienia Uczestnika od obowiązku uiszczenia opłaty za kurs, ani nie upoważnia do żądania zwrotu ceny kursu.
 7. Uczestnik może zrezygnować ze szkolenia maksymalnie na 21 dni przed terminem rozpoczęcia usługi szkoleniowej. Rezygnacja powinna być przekazana Instytutowi w formie pisemnej na adres e-mail: instytut@wsm.poznan.pl
 8. W przypadku nie złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji, Uczestnika uznaje się za uczestniczącego w dalszym ciągu w kursie/ szkoleniu, a wynagrodzenie należne Instytutowi z tego tytułu nie podlega zwrotowi.
 9. Jeżeli rezygnacja złożona została odpowiednio w okresie:
  a. 21 dni przed rozpoczęciem kursu/szkolenia – zwrotowi podlega cała wpłacona kwota,
  b. do 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia – zwrotowi podlega 50% wpłaconej kwoty,
  c. w okresie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia – wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 10. W wypadku złego stanu zdrowia Uczestnika, potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim (tzn. L-4), Instytut umożliwi uczestnictwo w kursie w innym, wolnym terminie.
 11. Uczestnik kursu w przypadku niemożności uczestnictwa w kursie/szkoleniu może wskazać Uczestnika zastępczego.
 12. Poza wypadkami określonymi w niniejszym paragrafie, nie ma możliwości zwrotu dokonanych wpłat. Wyjątek stanowi przypadek odwołania kursu.
 13. Wszelkie reklamacje Uczestnik może zgłaszać pisemnie w Sekretariacie Instytutu w Poznaniu (61-485) przy ul. 28 Czerwca 1956r. 239/231.

 

§7

WARUNKI UDZIAŁU W SZKOLENIU DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z DOFINANSOWANIA KFS

 1. Do Uczestnika kursu/szkolenia, korzystającego z dofinansowania do szkoleń, nie znajdują zastosowania postanowienia niniejszego Regulaminu. Zasady udziału takich osób w kursie/szkoleniu ustalane są indywidualnie.
 2. Od Uczestników kursu/szkolenia korzystających z dofinansowania pobierana jest opłata rezerwacyjna w wysokości 300zł, z tym zastrzeżeniem, że podlega ona zwrotowi na rzecz Uczestnika, w przypadku uregulowania całej ceny za kurs/szkolenie przez podmiot udzielający dofinansowania. Opłata zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została dokonana płatność, na podstawie wypełnionego i podpisanego formularza zwrotu.
 3. W przypadku, gdyby podmiot udzielający dofinansowania uzależniał wypłatę środków od spełnienia przez Uczestnika określonych obowiązków (w szczególności przedłożenia wymaganych dokumentów, wpisania się na listę obecności, fizycznego udziału we wszystkich zajęciach szkoleniowych itp.), a Uczestnik nie wykona nałożonych na niego zobowiązań, przez co straci prawo do dofinansowania (lub zostanie ono ograniczone), zobowiązany będzie on pokryć cenę szkolenia lub jej różnicę z własnych środków w terminie 7 dni od wezwania skierowanego przez Instytut.
 4. Istnieje możliwość przeprowadzenia przez Agencję lub upoważnione przez nią podmioty wizytacji/hospitacji kursów.

 

§8

WARUNKI DODATKOWE

 1. Wszelką korespondencję do Uczestnika, Instytut kierować będzie na adres podany w umowie lub inny adres przekazany Instytutowi przez Uczestnika w formie pisemnej.
 2. Uczestnik ma obowiązek pisemnie informować Instytut o zmianie adresu do korespondencji lub zmianie adresu e-mail. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie wiadomości na nieaktualny adres korespondencyjny lub adres e-mail.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 4. Wszelkie spory mogące wystąpić na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.

 

§9

ZAPEWNIENIE POUFNOŚCI PRZEZ INSTYTUT

 1. Instytut zobowiązuje się do:
  1) podjęcia wszelkich czynności zmierzających do zapewnienia, aby dostęp do przekazanych Instytutowi informacji poufnych, w szczególności w postaci danych osobowych mieli tylko pracownicy Instytutu i osoby bezpośrednio związane z organizacją oraz realizacją kursu lub szkolenia w którym Uczestnik bierze udział;
  2) nie udostępniania, w jakiejkolwiek formie i zakresie, przekazanych Instytutowi informacji poufnych stronom trzecim, niezwiązanym z organizacją i realizacją kursu lub szkolenia, w którym bierze udział Uczestnik;
  3) niewykorzystywania udostępnionych Instytutowi informacji poufnych do celów niezwiązanych z kursem lub szkoleniem,
 2. Do zapobiegania utracie poufności, dostępności i integralności danych w systemie komputerowym Instytut stosuje następujące metody zabezpieczeń:
  1) zabezpieczenia fizyczne realizowane poprzez kontrolę dostępu do obiektów i pomieszczeń Instytutu oraz monitoring;
  2) zabezpieczenia organizacyjne, realizowane przez odpowiednie procedury postępowania dla osób korzystających z systemu komputerowego;
  3) zabezpieczenia programowo-sprzętowe, realizowane przez urządzenia oraz procedury do tworzenia kopii zapasowych danych oraz wykorzystanie algorytmów szyfrowania informacji;
  4) kadrowe metody ochrony w szczególności poprzez prowadzenie szkoleń pracowników.

 

§10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie Organizatora (www.ikswsm.poznan.pl ) i zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.
 2. Instytut zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania go na stronie Organizatora.

 

Regulamin uslug szkoleniawych 2019-zalacznik

Regulamin uslug szkoleniawych 2019-formularz zwrotu

Back to Top